Żuławy – mozaika wielu kultur

Regulamin konkursu

Do pobrania w formacie pdf:

 1. Pełny Regulamin konkursu
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej
 3. Zgoda na wykorzystanie materiałów prywatnych w Konkursie„ Żuławy – mozaika wielu kultur”

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ŻUŁAWY – MOZAIKA WIELU KULTUR”
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Kochamy Żuławy z siedziba w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21 .
 3. Konkurs współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27
 4. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://zulawymozaika.wordpress.com/

§2 WARUNKI, ZASADY UCZESTNICTWA I TEMATYKA KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Żuław oraz miejscowości częściowo znajdujących się/graniczących z Żuławami.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości kulturowej, tożsamości regionalnej oraz upowszechnianie wiedzy na temat wielokulturowego dziedzictwa i przeszłości regionu zwłaszcza pośród młodzieży.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach do wyboru przez ucznia przystępującego do konkursu: BLOG O ŻUŁAWACH lub REPORTAŻ O ŻUŁAWACH.
  • BLOG – w tej kategorii uczestnik prowadzić będzie autorski blog o Żuławach.
  • REPORTAŻ – w tej kategorii uczestnik napisze autorski reportaż o Żuławach
 1. W trakcie trwania konkursu Stowarzyszenie Kochamy Żuławy prowadzić będzie własny blog edukacyjny na stronie https://zulawymozaika.wordpress.com/. Na blogu systematycznie będą umieszczane materiały edukacyjne o Żuławach do wykorzystania przez uczestników (dla kategorii konkursowej blog i reportaż) oraz zadania dla uczniów do wykonania (dla kategorii konkursowej blog).
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości kulturowej, tożsamości regionalnej oraz upowszechnianie wiedzy na temat wielokulturowego dziedzictwa i przeszłości regionu zwłaszcza pośród młodzieży.
 3. Forma prowadzenia konkursu (blog, reportaż) pozwoli również uczestnikom na nabycie
  i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania pisemnych prac czy wykorzystania możliwości współczesnych mediów.
 4. Praca uczestników konkursu w kategorii BLOG będzie na bieżąco śledzona przez jury oraz sympatyków Stowarzyszenia.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie bloga prowadzonego przez Stowarzyszenie Kochamy Żuławy https://zulawymozaika.wordpress.com/ w terminie 15 – 30.09.2014 r. Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem do konkursu. Osoba zgłaszająca akces do konkursu zostanie poinformowana drogą mailową o przyjęciu zgłoszenia. Następnie Organizator dokona czynności weryfikacyjnych pod kątem możliwości wzięcia udziału w konkursie zgodnie z regulaminem i zasadami po czym prześle drogą mailową informację o przyjęciu do konkursu.

§3 OCENA PRAC, ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU, NAGRODY

 1. Konkurs odbywać się będzie w terminie 01.10 – 09.11.2014 r.
 2. W trakcie trwania konkursu powołane zostanie jury, które wyłoni po 3 laureatów (miejsce pierwsze, drugie i trzecie) z każdej kategorii konkursowej. W skład jury wejdą wybrani członkowie Stowarzyszenia Kochamy Żuławy oraz osoba spoza stowarzyszenia zajmująca się tematyką Żuław. Rozstrzygnięcie konkursu/wybór laureatów nastąpi do dnia 20.11.2014 r.
 3. Zgłoszenie prac konkursowych (blog/reportaż) do oceny odbywać się będzie poprzez przesłanie adresu bloga lub gotowego reportażu na adres e–mail Stowarzyszenia tj. skzulawy@gmail.com.
 4. Adres bloga należy przesłać na wskazany adres w przeciągu 7 dni od zakończenia rejestracji uczestników tj. do dnia 07.10.2014 r.
 5. Gotowy reportaż (format DOC oraz PDF) należy przesłać na wskazany adres najpóźniej do dnia 09.11.2014 r.
 6. Ocenie jury poddane zostaną wyłącznie prace uczestników, którzy zarejestrowali swój udział w konkursie zgodnie z 2 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 7. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać osobno zdjęcia wykorzystane w swojej pracy wraz z opisem (autor, tytuł zdjęcia oraz szkoła) w rozdzielczości 300 dpi.
  Z wybranych zdjęć przygotowana zostanie wystawa pokonkursowa prezentowana podczas gali wręczenia nagród.
 8. Nagrody:
  1. Kategoria BLOG:
   • 1 miejsce: tablet Lenovo Yoga B600
   • 2 miejsce: czytnik e-book Kiano Booky Light
   • 3 miejsce: odtwarzacz mp3 Speedo Aquabeat
  2. Kategoria REPORTAŻ:
   • 1 miejsce: aparat fotograficzny Canon PowerShot SX270 HS
   • 2 miejsce: dysk zewnętrzny WD My Passport Ultra
   • 3 miejsce: odtwarzacz mp3 Sony NWZ-B183
  3. Szkoła zwycięzcy każdej z kategorii otrzyma zestaw książek o tematyce żuławskiej.
 9. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 10. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas gali połączonej z wykładem autorskim o wielokulturowości Żuław w grudniu bieżącego roku.
 11. Zwycięskie reportaże zostaną również opublikowane w 2015 r. w Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja”.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU, PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem, to jest jego organizacją, promocją, przeprowadzaniem oraz publikacją zwycięskich prac. Po zakończeniu konkursu zbiór danych osobowych uczestników zostanie niezwłocznie usunięty.
 2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do w/w celów. W przypadku osoby niepełnoletniej warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie zgody na wykorzystanie danych osobowych od rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Zgodę rodziców należy przesłać na adres e-mail Stowarzyszenia (skzulawy@gmail.com) po zarejestrowaniu się do konkursu.
 3. Uczestnictwo, zadania w konkursie, wystawa zdjęć oraz publikacje zwycięskich prac wiążą się z wykorzystaniem prywatnych materiałów takich jak filmy, zdjęcia, kroniki itp. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie, publikację i reprodukcję przez Organizatora wszelkich zamieszczanych materiałów do w/w celów konkursowych. Powyższa zgoda nie jest równoznaczna ze zbyciem praw autorskich i odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych materiałów do niekomercyjnych celów konkursu.
 4. Każdy z uczestników przystępując do konkursu ma obowiązek przestrzegać praw własności intelektualnej i zamieszczać materiały będące jego własnością, nie obciążone żadnymi roszczeniami, nie naruszając praw osób trzecich. W przypadku wykorzystania materiałów stanowiących własność osób trzecich, uczestnik ma obowiązek uzyskać zgodę właściciela na wykorzystanie materiałów do celów konkursowych. (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne zamieszczanie przez uczestników konkursu materiałów bez zgody ich właściciela.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczanych w Internecie przez uczestników konkursu
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.


Załącznik nr 1

…………………..………., dn. …………

(miejscowość)

…………………………………………………….…

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego / dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

 

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………….wiek………

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w zakresie realizacji celów konkursu „Żuławy – Mozaika Wielu Kultur”

…………………………………………………………….

(podpis rodzica / opiekuna)

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997r.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest STOWARZYSZENIE KOCHAMY ŻUŁAWY
  z siedzibą 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego 21
 • dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi w Regulaminie celami konkursu tj. to jest jego organizacją, promocją, przeprowadzaniem oraz publikacją zwycięskich prac.
 • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 • po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte,
 • dane podaję dobrowolnie.

……………….………..………………………………………

(podpis rodzica / opiekuna)


Załącznik nr 2

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW PRYWATNYCH

W KONURSIE „ ŻUŁAWY – MOZAIKA WIELU KULTUR”

organizowanym przez Stowarzyszenie Kochamy Żuławy

Ja niżej podpisany

………………………………………………… ………………………………..…………….

(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na wykorzystanie, publikację i reprodukcję moich prywatnych materiałów w ramach konkursu „Żuławy – Mozaika Wielu Kultur” przez uczestnika konkursu

………………………………………………….. ……………………………………………………..

(imię i nazwisko uczestnika)

oraz jego Organizatora – Stowarzyszenie Kochamy Żuławy.

Powyższa zgoda nie jest równoznaczna ze zbyciem praw autorskich i odnosi się tylko do wykorzystania materiałów wyłącznie do celów konkursu i związanych z nimi przedsięwzięć, zgodnie z jego regulaminem.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie przekazane materiały są moją własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami.

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a* i nieograniczony/a* w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Miejscowość i data ………………………               Podpis ……………………………………

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s